Mars 2015: Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden, Heidi Schauman

Arbetsmarknaden, Rita Asplund

”Hur löser vi problemen på Finlands arbetsmarknad”

Det som vi vet är att vår arbetsmarknad är i en svår situation. Vi behöver flera människor i arbetslivet samtidigt som arbetslösheten är hög. Det känns som en svår ekvation. Befolkningen åldras snabbt, vi har arbetslösa på orter där ingen anställer och många lämnar arbetsmarknaden när det verkar omöjligt att få ett jobb. Vilken politik behövs för att lösa denna svåra ekvation? Kräver alla problem olika lösningar eller finns det något fundamentalt fel vi kan korrigera som löser flera problem på en gång?

Det här var ställningstagande och frågor som Etlas Research director Rita Asplund tog upp i sin presentation och som livligt debatteras av Ekonomiska Samfundets medlemmar under ledning av ordförande Björn Sundell.

Rita Asplund framhöll i sin presentation ”Nya utmaningar på arbetsmarknaden – också i Finland” att den snabba teknologiska utvecklingen kontinuerligt ändrar form och för att kapplöpa med den måste de ske snabba strukturella förändringar. Asplund nämnde också globaliseringen, som i alla sammanhäng anges som en syndabock, till varför arbetsplatser flyttas utanför landets gränser. Globaliseringen innefattar både out-sourcing, som kapar bort arbetsplatser inom landets gränser, som i sig skapar utmaning men även off-shoring, där arbetsplatserna försvinner utanför landets gränser. Expansionen av utbildningssystemet på i synnerhet högskole- och universitetsnivån har medfört att mer och mer unga personer kommer ut i arbetslivet med en hög utbildning, vilket i sin tur ökat på utbudet högutbildade personer på arbetsmarknaden. Den snabba teknologiska utvecklingen har dock i första hand ersatt rutinbaserade jobb, vilka huvudsakligen varit medellönejobb på löneskalan. Jobbtillväxten har dock normalt koncentrerats till höglönejobb men uppmärksammas bör att jobbtillväxten också kan ses i låglönejobb. Jobbtillväxten beskrivas i formen av en ”smiley J”, vilket i sig är ett intressant fenomen. Polariseringen av jobbtillväxten (löneskalans yttersta ändor) gäller främst i USA och UK, men tenderarar också att synas på Tysklands och Danmarks arbetsmarknad.

Asplund avslutade sin presentation med att upp konsekvenserna med avseende på hela ekonomin och individen. Med avseende på ekonomin konstaterade Rita att det fortfarande har forskats för lite på området för att kunna motarbeta de största fällorna som dyker upp på arbetsmarknaden. Forskningsresultaten är enbart indikativa för att kunna ta ställning till vad som händer när den ekonomiska uppgången tar vid, kommer löne- och inkomstskillnaderna att öka, hur påverkas könssegregeringen på arbetsmarknaden och löneskillnaderna mellan män och kvinnor etc.

Asplund nämnde ETLA projektet ”Arbetets framtid” där focus ligger på att anpassa situationen till de nya utmaningarna på arbetsmarknaden.

Tyvärr uteblev debatten mellan Asplund och ekonomist Heidi Schauman (Nordea) på grund av att Schauman insjuknade dagen innan. Heidi Schaumans presentation ”Hur löser vi problemen på Finlands arbetsmarknad?” finns att ladda ner på denna sida.

I mötet deltog 48 personer.