Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894 för att befrämja en högklassig ekonomisk debatt för en bred publik. Vi ordnar årligen flera evenemang om aktuella ekonomiska teman samt publicerar Ekonomiska samfundets tidskrift. Alla som är intresserade av ekonomiska frågor kan bli medlemmar. 

 

  • Styrelsen
  • Övriga funktionärer
  • Stadgar
  • Historik

Reidar Wasenius

Ordförande

Chief Creative Officer
Breaks Finland
reidar.wasenius(at)gmail.com

Patrik Lindfors

Patrik Lindfors

Vice ordförande

Direktör
Finsk-svenska handelskammaren
patrik.lindfors(at)finsve.com

Max Oker-Blom

Max Oker-Blom

Docent
Hanken Svenska Handelshögskolan
max-oker-blom(at)hanken.fi

Johan Hultkrantz

Johan Hultkrantz

Placeringsmäklare
Hultkrantz Placeringmäkleri
johan(at)hultkrantz.com

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Richard Brander

Senior kommunikationsexpert
Finlands Bank
(tjänstledig)
richard.brander(at)outlook.com

Cecilia Borgman

Cecilia Blomster

Doktorand
Hanken Svenska handelshögskolan
cecilia.borgman(at)hanken.fi

Daniela Ekholm

Daniela Ekholm

Business Controller
Microsoft
daniela.ekholm(at)outlook.com

Mikael Juselius

Mikael Juselius

Forskningsrådgivare
Finlands Bank
mikael.juselius(at)bof.fi

Ari Kaaro

Ari Kaaro

VD
Seligson & Co Fondbolag
ari.kaaro(at)seligson.fi

Markus Smeds

Markus Smeds

Skattmästare

Version 2

Ellen Sahlström

Verksamhetskoordinator

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Tidskriftens chefredaktör & redaktionssekreterare

Ekonomiska Samfundets stadgar.
Stadfästa den 17 juni 1966
Förändring av § 5 vid årsmötet den 13 februari 2007
 
 
§ 1
Föreningens namn är Ekonomiska Samfundet i Finland och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska. 
 
§ 2
Samfundets ändamål är att vidga och underhålla intresset för den ekonomiska vetenskapen samt att arbeta för tillämpningen av denna vetenskap i det ekonomiska livet. Sitt syfte förverkligar samfundet genom att anordna diskussionsmöten och föredrag samt utgiva skrifter.
 
§ 3
Ny ordinarie medlem kallas av samfundets styrelse som jämväl har rätt att på av föreningslagen angivna grunder utesluta medlem ur samfundet. 
På styrelsens förslag kan samfundet till hedersledamot kalla därav förtjänt person om förslaget på det möte det framlägges omfattas enhälligt. På enahanda sätt kan samfundet med iakttagande av i föreningslagen stadgade begränsningar kalla utlänning till korresponderande medlem. Hedersmedlem och korresponderande medlem erlägga ej medlemsavgift. Korresponderande medlem äger icke rösträtt.
 
§ 4
Samfundets ordinarie medlemmar äro dels stiftande, vilka erlägga en fastställd summa i ett för allt, dels årsmedlemmar, vilka erlägga medlemsavgift för det löpande året. Beloppens storlek fastställas av årsmöte. 
 
§ 5
Ledningen av samfundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex till tio ledamöter. Ledamöterna väljas av årsmöte för tiden till nästa årsmöte. 
Styrelsen väljer inom sig för året en ordförande och en viceordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare och de övriga funktionärer, vilkas biträde i samfundets verksamhet erfordras.
Styrelsen är beslutför, om minst fyra medlemmar äro närvarande och om beslutet ense.
 
§ 6
Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller gemensamt av två styrelseledamöter. Styrelsen kan befullmäktiga sekreteraren, skattmästaren eller annan funktionär att ensam teckna samfundets namn i löpande ärenden. 
 
§ 7
Samfundets räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaper och handlingar rörande samfundets förvaltning böra senast inom tre veckor efter räkenskapsperiodens slut överlämnas till samfundets revisorer, vilka inom utgången av januari månad till samfundets styrelse böra avge en skriftlig berättelse över utförd granskning av samfundets räkenskaper och förvaltning samt över inventering av egendomen. 
 
§ 8
Kallelse till samfundets möte utfärdas av styrelsen genom annons i åtminstone en huvudstadstidning. I annonsen bör uppgivas, vilka frågor som äro avsedda att handläggas vid mötet. Kallelse till årsmöte sker minst en vecka i förväg, till övriga möten minst en dag i förväg.
Övriga meddelande bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som ovan stadgas om kallelse till möte. 
 
§ 9
Vid årsmötet, som hålles i februari månad, behandlas följande ärenden
1) styrelsens årsberättelse jämte redovisning över förvaltningen av samfundets egendom;
2) revisionsberättelsen;
3) fastställande av bokslutet;
4) ansvarsfrihet åt styrelse och funktionärer;
5) fastställande av medlemsavgifterna;
6) val av ledamöter i styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter;
7) övriga i kallelsen nämnda ärenden. 
 
§ 10
Ändring av samfundets stadgar kan endast ske vid årsmöte, varvid ändringsförslaget bör omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. 
Förslag om samfundets upplösning kan väckas blott vid årsmöte och beslutas vid följande årsmöte, därest beslutet omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.
 
§ 11
I händelse samfundet upplöses, äger årsmöte fatta närmare beslut angående användningen av samfundets egendom till förmån för syften som befinnas med dess ändamål överensstämmande. 

År 2007 utfördes ett extensivt arbete där Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007 dokumenterades.

Dokumentet i sin helhet kan läsas från följande länk:

Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007