Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894 för att befrämja en högklassig ekonomisk debatt för en bred publik. Vi ordnar årligen flera evenemang om aktuella ekonomiska teman samt publicerar Ekonomiska samfundets tidskrift. Alla som är intresserade av ekonomiska frågor kan bli medlemmar. 

 

Reidar Wasenius

Ordförande

Chief Creative Officer
Breaks Finland
reidar.wasenius(at)gmail.com

Anna-Stina Wiklund

Vice ordförande

Chef för ansvarsfull placeringsverksamhet och portföljförvaltare
Kyrkans pensionsfond
annastina.wiklund(at)gmail.com

Ronnie Söderman

Sekreterare

Företagare
Genio Capital
ronnie.soderman(at)geniocapital.com

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Ria Fazer

Styrelsemedlem
Berling Capital

Maria Östergård Käld

Senior Advisor
Lokaltapiola Kapitalförvaltning

Peik Tuomolin

Direktör
eQ

Fredrik von Knorring

Vice VD, Kundansvarig
och försäljning
Fondbolaget Fondita Ab

Peter Stenvall

Försäljningsdirektör

Alex Seitsamo

Ledande analytiker
Gasgrid

Camilla Zilliacus

Skattmästare

ronnie-soderman

Ronnie Söderman

Sekreterare

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Tidskriftens chefredaktör & redaktionssekreterare

Ekonomiska Samfundets stadgar.
Stadfästa den 17 juni 1966
Förändring av § 5 vid årsmötet den 13 februari 2007
 
 
§ 1
Föreningens namn är Ekonomiska Samfundet i Finland och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska.
 
§ 2
Samfundets ändamål är att vidga och underhålla intresset för den ekonomiska vetenskapen samt att arbeta för tillämpningen av denna vetenskap i det ekonomiska livet. Sitt syfte förverkligar samfundet genom att anordna diskussionsmöten och föredrag samt utgiva skrifter.
 
§ 3
Ny ordinarie medlem kallas av samfundets styrelse som jämväl har rätt att på av föreningslagen angivna grunder utesluta medlem ur samfundet.
På styrelsens förslag kan samfundet till hedersledamot kalla därav förtjänt person om förslaget på det möte det framlägges omfattas enhälligt. På enahanda sätt kan samfundet med iakttagande av i föreningslagen stadgade begränsningar kalla utlänning till korresponderande medlem. Hedersmedlem och korresponderande medlem erlägga ej medlemsavgift. Korresponderande medlem äger icke rösträtt.
 
§ 4
Samfundets ordinarie medlemmar äro dels ständiga, vilka erlägga en fastställd summa i ett för allt, dels årsmedlemmar, vilka erlägga medlemsavgift för det löpande året. Beloppens storlek fastställas av årsmöte.
 
§ 5
Ledningen av samfundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex till tio ledamöter. Ledamöterna väljas av årsmöte för tiden till nästa årsmöte.
Styrelsen väljer inom sig för året en ordförande och en viceordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare och de övriga funktionärer, vilkas biträde i samfundets verksamhet erfordras.
Styrelsen är beslutför, om minst fyra medlemmar äro närvarande och om beslutet ense.
 
§ 6
Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller gemensamt av två styrelseledamöter. Styrelsen kan befullmäktiga sekreteraren, skattmästaren eller annan funktionär att ensam teckna samfundets namn i löpande ärenden.
 
§ 7
Samfundets räkenskapsår är kalenderåret. Bokslut och övriga handlingar rörande samfundets förvaltning bör senast inom januari månad efter räkenskapsperiodens slut överlämnas till samfundets revisorer, vilka inom utgången av februari månad till samfundets styrelse bör avge sin revisionsberättelse.
 
§ 8
Kallelse till samfundets möte utfärdas av styrelsen genom annons i åtminstone en huvudstadstidning. I annonsen bör uppgivas, vilka frågor som är avsedda att handläggas vid mötet. Kallelse till årsmöte sker minst en vecka i förväg, till övriga möten minst en dag i förväg.
Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som styrelsen beslutar, likväl så att styrelsen försäkrar sig om att de når medlemskåren.
 
§ 9
Vid årsmötet, som hålls före utgången av mars månad, behandlas följande ärenden
1) bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2) revisionsberättelsen;
3) fastställande av bokslutet;
4) ansvarsfrihet till styrelse och funktionärer;
5) fastställande av medlemsavgifterna;
6) val av ledamöter i styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter;
7) övriga i kallelsen nämnda ärenden.
 
§ 10
Ändring av samfundets stadgar kan endast ske vid årsmöte, varvid ändringsförslaget bör omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.
Förslag om samfundets upplösning kan väckas blott vid årsmöte och beslutas vid följande årsmöte, därest beslutet omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.
 
§ 11
I händelse samfundet upplöses, äger årsmöte fatta närmare beslut angående användningen av samfundets egendom till förmån för syften som befinnas med dess ändamål överensstämmande.

År 2007 utfördes ett extensivt arbete där Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007 dokumenterades.

Dokumentet i sin helhet kan läsas från följande länk:

Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007