Ekonomiska Samfundet

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894.

Föreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för utökad tillämpning av denna vetenskap i vårt samhälle.

Ekonomiska Samfundet är ett forum för ekonomisk debatt, där akademiker, journalister, företagare, fackföreningsfolk, bankmän och andra intresserade möts för att åhöra föredrag och engagera sig i aktuella ekonomiska frågor.

Alla som är intresserade av samhällsekonomiska och ekonomiska frågor kan bli medlemmar i detta lärda samfund. Verksamheten är koncentrerad kring månadsmötena och den egna tidskriften.

Medlemmarna möts 7 gånger om året för att åhöra aktuella ekonomiska föredrag och för att debattera. En viktig utgångspunkt i samfundets verksamhet är att försöka fånga upp och förmedla den kunskap som finns bland personer i näringslivet. När den internationella ekonomiska integrationen fortskrider blir ett upprätthållande av en god ekonomisk kunskapsnivå allt viktigare för vårt lands välstånd.

  • Styrelsen
  • Övriga funktionärer
  • Stadgar
  • Historik
Mikael Juselius

Mikael Juselius

Ordförande

Ekonomist, ekon. dr.
Finlands Bank
mikael.juselius(a)bof.fi

Ari Kaaro

Ari Kaaro

Vice ordförande

VD
Seligson & Co Fondbolag
ari.kaaro(a)seligson.fi

Heidi Schauman

Heidi Schauman

Chefsekonom, ekon. dr.
Aktia
heidi.schauman(a)aktia.fi

Max Oker-Blom

Max Oker-Blom

Docent, ekon. dr., Juris licentiat
Hanken Svenska Handelshögskolan
max-oker-blom(a)hanken.fi

Johan Hultkrantz

Johan Hultkrantz

Placeringsmäklare
Hultkrantz Placeringmäkleri
johan(a)hultkrantz.com

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Peter Sarlin

Peter Sarlin

Professor in Practice
Hanken Svenska handelshögskolan
peter.sarlin(at)hanken.fi

Richard Brander

Richard Brander

Senior informatör, pol. mag.
Finlands Bank
richard.brander(at)bof.fi

Michaela von Wendt

Michaela von Wendt

VD, ekon. mag.
Lundia
michaela.vonwendt(a)lundia.fi

Markus Smeds

Markus Smeds

Skattmästare

Majken Stenberg

Majken Stenberg

Sekreterare

Mikael Kosk

Mikael Kosk

Tidskriftens chefredaktör & redaktionssekreterare

Ekonomiska Samfundets stadgar.
Stadfästa den 17 juni 1966
Förändring av § 5 vid årsmötet den 13 februari 2007
 
 
§ 1
Föreningens namn är Ekonomiska Samfundet i Finland och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska. 
 
§ 2
Samfundets ändamål är att vidga och underhålla intresset för den ekonomiska vetenskapen samt att arbeta för tillämpningen av denna vetenskap i det ekonomiska livet. Sitt syfte förverkligar samfundet genom att anordna diskussionsmöten och föredrag samt utgiva skrifter.
 
§ 3
Ny ordinarie medlem kallas av samfundets styrelse som jämväl har rätt att på av föreningslagen angivna grunder utesluta medlem ur samfundet. 
På styrelsens förslag kan samfundet till hedersledamot kalla därav förtjänt person om förslaget på det möte det framlägges omfattas enhälligt. På enahanda sätt kan samfundet med iakttagande av i föreningslagen stadgade begränsningar kalla utlänning till korresponderande medlem. Hedersmedlem och korresponderande medlem erlägga ej medlemsavgift. Korresponderande medlem äger icke rösträtt.
 
§ 4
Samfundets ordinarie medlemmar äro dels stiftande, vilka erlägga en fastställd summa i ett för allt, dels årsmedlemmar, vilka erlägga medlemsavgift för det löpande året. Beloppens storlek fastställas av årsmöte. 
 
§ 5
Ledningen av samfundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex till tio ledamöter. Ledamöterna väljas av årsmöte för tiden till nästa årsmöte. 
Styrelsen väljer inom sig för året en ordförande och en viceordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare och de övriga funktionärer, vilkas biträde i samfundets verksamhet erfordras.
Styrelsen är beslutför, om minst fyra medlemmar äro närvarande och om beslutet ense.
 
§ 6
Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller gemensamt av två styrelseledamöter. Styrelsen kan befullmäktiga sekreteraren, skattmästaren eller annan funktionär att ensam teckna samfundets namn i löpande ärenden. 
 
§ 7
Samfundets räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaper och handlingar rörande samfundets förvaltning böra senast inom tre veckor efter räkenskapsperiodens slut överlämnas till samfundets revisorer, vilka inom utgången av januari månad till samfundets styrelse böra avge en skriftlig berättelse över utförd granskning av samfundets räkenskaper och förvaltning samt över inventering av egendomen. 
 
§ 8
Kallelse till samfundets möte utfärdas av styrelsen genom annons i åtminstone en huvudstadstidning. I annonsen bör uppgivas, vilka frågor som äro avsedda att handläggas vid mötet. Kallelse till årsmöte sker minst en vecka i förväg, till övriga möten minst en dag i förväg.
Övriga meddelande bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som ovan stadgas om kallelse till möte. 
 
§ 9
Vid årsmötet, som hålles i februari månad, behandlas följande ärenden
1) styrelsens årsberättelse jämte redovisning över förvaltningen av samfundets egendom;
2) revisionsberättelsen;
3) fastställande av bokslutet;
4) ansvarsfrihet åt styrelse och funktionärer;
5) fastställande av medlemsavgifterna;
6) val av ledamöter i styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter;
7) övriga i kallelsen nämnda ärenden. 
 
§ 10
Ändring av samfundets stadgar kan endast ske vid årsmöte, varvid ändringsförslaget bör omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster. 
Förslag om samfundets upplösning kan väckas blott vid årsmöte och beslutas vid följande årsmöte, därest beslutet omfattas av minst två tredjedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.
 
§ 11
I händelse samfundet upplöses, äger årsmöte fatta närmare beslut angående användningen av samfundets egendom till förmån för syften som befinnas med dess ändamål överensstämmande. 

År 2007 utfördes ett extensivt arbete där Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007 dokumenterades.

Dokumentet i sin helhet kan läsas från följande länk:

Ekonomiska Samfundets styrelsemedlemmar och funktionärer 1894-2007

Samarbetspartners

Finlands Bank är Finlands centralbank och landets nationella monetära myndighet samt medlem av Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Finlands Bank ordnar en rad publikevenemang på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Mera information hittar du på Finlands Banks hemsida.

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en samlingsplats för dig som är intresserad av handel, industri, sjöfart och ett gemytligt broderskap. Föreningen grundades år 1857 för att utbilda handelsbiträden. Idag är Gillet landets äldsta herrklubb med en mångfasetterad verksamhet.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi

Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till ekonomkolleger och erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt nätverk och rekreation. Alla som har avlagt en merkantil högskoleexamen kan bli medlem. Niord är en del av Finlands Ekonomer.

Juridiska Föreningen är den äldsta juridiska föreningen i landet. Den grundades år 1862. Föreningen är tvåspråkig och dess möten hålls på såväl svenska som finska, medan föreningens protokollspråk är svenska

Löntagarnas forskningsinstitut grundades 1971. Institutet är ett självständigt och icke vinstsyftande expertorgan på samhällsekonomins område. Institutet bedriver ekonomisk forskning och utarbetar konjunkturprognoser.

Nationalekonomiska Föreningen i Finland är en organisation som stöder ekonomisk forskning, ordnar evenemang och ger ut ekonomiska publikationer.

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur Finlands synvinkel.