Januari 2015: Finlands ekonomi – en diagnos

Ladda ner presentationen i sin helhet: Finlands ekonomi – en diagnos

Roger Wessman, ekonom på MarketNoze.com, inledde Ekonomiska Samfundets verksamhetsår 2015, vars tema är Finlands ekonomiska problem, med att presentera sin diagnos för rådande ekonomiska problem. Wessman diskuterade under sin presentation vilka de ekonomiska problemen för tillfället är, vad kan göras och vad måste göras åt situationen och hur skiljer sig Finlands ekonomiska problem från de ekonomiska problem som Finland hade 1990-talet.

Wessman framhöll att det finns många olika orsaker till den svaga tillväxt Finska ekonomin har haft, och kan förväntas ha under de närmaste åren. Efterfrågan påverkas av en internationell lågkonjunktur och en relativ försvagning av efterfrågan på finländska produkter, framför allt Nokias problem. Dessa svårlösta ekonomiska problem löses dock inte med att enbart titta på efterfrågesidan utan det behövs förstärkande åtgärder på utbudssidan för att tackla bristen på arbetskraften (demografi), öka den svaga produktivitetstillväxten och stärka den bristande innovationen som avspeglar sig i produktiviteten. Alla faktorer spelar sin roll i de ekonomiska problem Finland har idag, och Wessman poängterade att det behövs specifika åtgärder att tackla var och en av problemen skilt.

Finland bör även få bukt på den ekonomiska obalansen och ökande skuldsättningen. Wessman framhöll dock att skuldsättningen är ett marginellt problem och att skuldsättningen inte är det mest akuta problemet för tillfället utan det finns andra akutare problem att lösa.

Wessman poängterade att de ekonomiska problemen inte löses, i alla fall helt, med att sänka lönerna eller stimulera finanspolitiken. Även on vi kunde devalvera, vilket var de främsta läkemedlen till 1990-talets ekonomiska kris, skulle det inte lösa alla våra nuvarande problem. Nu tog Wessman upp att vi behöver många olika läkemedel för att få annan export som fyller det gap som Nokia lämnade och den falnande exporten till Ryssland, samt öka på investeringarna, innovationerna, produktiviteten och service-exporten. Väl riktade stimulansåtgärder och löneuppgörelser som främjar konkurrenskraften kan vara en del av lösningarna.

Wessman framhöll att höjt skattetryck är ett problem som inte går att förbise, och som återspelar sig negativt i att t.ex. alltför få företagare kommer in på marknaden och arbetstagarnas motivation avtar. En livlig debatt i hur relevant siffran över offentliga utgifternas relation till BNP är. Såtillvida är den i alla fall högst relevant att om vi vill få offentliga ekonomin i balans hänger den starkt ihop med skattetrycket.

Wessmans presentation kan ses och laddas ner från filen på sidan.

I medlemsmötet deltog 65 personer.